Galeria

Msze święte

Lipiec i sierpień

Niedzielna: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 
                     18.00, 20.00

9.00 - w Oborzanach

10.15 - w Mostnie

11.30 - w Barnówku

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Spowiedź w czasie Mszy św.

- Kancelaria -

 

W tym tygodniu czynna:

wtorek    15.30 - 17.00

czwartek 15.30 - 17.00

sobota       9.30 - 11.00

 

Chór

Print Friendly, PDF & Email

Zespół Śpiewaczy „Gloria Dei”

Śpiew i mu­zy­ka są szko­łą życia har­mo­nij­ne­go i ra­do­sne­go, peł­ne­go en­tu­zja­zmu dla wszyst­kie­go co pięk­ne, wiel­kie i dobre….
Celem śpie­wu i mu­zy­ki ko­ściel­nej jest chwa­ła Boża oraz uświę­ce­nie i zbu­do­wa­nie wier­nych. Wszy­scy wiel­cy kom­po­zy­to­rzy się­ga­li do re­li­gii jako źró­dła swej twór­czo­ści. Chór czy też or­kie­stra dęta czy­nią żywym i sły­szal­nym ich dzie­ła.
Ks. Bosko (+1888) ma­wiał: Dom sa­le­zjań­ski (czy pa­ra­fia) bez mu­zy­ki i śpie­wu jest jak dusza bez ciała… Pięk­no mu­zy­ki czy śpie­wu może także zbli­żać do Pana Boga. 


chor18

Pa­ra­fial­ny Ze­spół Śpie­wa­czy „Glo­ria Dei” po­wstał 07.10.2016 roku. Ak­tu­al­nie liczy 12 osób. Przy­go­to­wu­je dia­lo­go­wa­ną z ludem stronę mu­zycz­ną do nie­dziel­nych i świą­tecz­nych mszy św. Or­ga­ni­zu­je i bie­rze także udział, razem z Or­kie­strą Dętą i in­ny­mi Ze­spo­ła­mi z okolicy /razem ponad 100 osób/, w co­rocz­nym Wie­czo­rze ku czci św. Ce­cy­lii, Prze­glą­dzie Kolęd i Pa­sto­ra­łek oraz (po raz pierwszy 2019)  Przeglądzie Pieśni Maryjnych  w na­szym ko­ście­le. Na za­pro­sze­nie Zespól udzie­la się także w wy­da­rze­niach mu­zycz­nych poza pa­ra­fią. Zdo­był  3 Dy­plo­my Uczest­nic­twa i 3 Pu­chary. W re­per­tu­arze ma 55  pie­śni 1-2 gło­so­wych. Próby są we wtor­ki i piąt­ki o godz.16.00 w Ora­to­rium - sala mu­zycz­na św. Ce­cy­lii. Do Ze­spo­łu można wstą­pić każ­dym cza­sie. Liczy się dobra wola i słuch mu­zycz­ny. Do­ce­lo­wo Ze­spół miał­by li­czyć prz­yn­ajmniej 30 osób….

Słu­żyć Panu Bogu po­przez śpiew i mu­zy­kę to wyraz ra­do­ści, mi­ło­ści i dar serca dla wspól­no­ty mu­zycz­nej i ko­ściel­nej. Już autor bi­blij­ny za­chę­cał wier­nych: „Chwal­cie Pana dźwię­kiem rogu…chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem…na stru­nach i fle­cie” /Ps. 150,3-4/, św. Augustyn (+430) przypominał: Bis orat, qui BENE cantat”- Kto DOBRZE śpiewa, modli się podwójnie, a św. Paweł  na­pi­sał w liście do Ko­lo­san: „Na­uczaj­cie sa­mych sie­bie…przez psal­my, hymny i pie­śni pełne ducha, śpie­wa­jąc Bogu w ser­cach wa­szych”/Kol 3,16/

Ks. An­drzej Sło­wik sdb   

Dy­ry­gent

Kontakt: Tel. 882 433 940

b_260_0_16777215_00_images_chor2020.jpg
(nowa publikacja  14.10.2020 r.)

Liturgia dnia

Kliknij i czytaj

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

74-400 Dębno
woj. Zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 95 760-27-16
http://www.debno.salezjanie.pl
debno@salezjanie.pl
Konto Parafii: GBS Barlinek o/Dębno

80-8355-0009-0046-8578-2000-0001

Odwiedziło nas

510716
DzisiajDzisiaj26
WczorajWczoraj120
W tym tygodniuW tym tygodniu792
W tym miesiącuW tym miesiącu3462
OgółemOgółem510716